Keskkonna ja majanduse eeskirjad ja korrad

Keskkonna ja majandusega seotud õigusaktid:
Korraldatud jäätmeveo riigihanke läbiviimise delegeerimine linnavalitsusele
Mõisaküla linna jäätmehoolduseeskiri
Mõisaküla linna jäätmekava 2017–2021
Jäätmeseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine
Mõisaküla linna jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus
Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2030 kinnitamine
Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Puu raieloa andmise tingimused ja kord
Mõisaküla linna heakorraeeskiri
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Avaliku ürituse korraldamise kord Mõisaküla linnas
Alustava ettevõtja starditoetuse andmise kord
Maamaksumäära kehtestamine
Müügipileti hinna kehtestamine
Kalmistu kasutamise eeskiri
Mõisaküla linna tänavate liigitus tali- ja suviste hooldustööde teostamiseks
Munitsipaalomandis olevate ruumide üüri piirmäärade kehtestamine
Mõisaküla linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine