Keskkond ja majandus

Kasulikke viiteid ettevõtjale

SA Viljandimaa Arenduskeskus missioon on professionaalsete tugiteenustega toetada era- ja avaliku sektori organisatsioonide ja üksikisikute arendustegevust, tõsta piirkonna konkurentsivõimet. Keskus on avatud koostööks kõikidele asutustele, ettevõtetele ja inimestele.

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda on kohalikul partnerlusel põhinev vabatahtlik omaalgatuslik ühendus, mis ühendab kohalikke omavalitsusi, juriidilisi isikuid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes tegutsevad Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonnas, s.o. Abja valla, Halliste valla, Helme valla, Hummuli valla, Karksi valla, Põdrala valla, Tarvastu valla, Viljandi valla, Mõisaküla linna ja Tõrva linna territoooriumil.

Euroopa Liidu struktuuritoetus – Regionaalpoliitika eesmärgiks on tasakaalustada ja ühtlustada Euroopa Liidu liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi Euroopa Liidu kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul. Euroopa Liidu regionaalpoliitika elluviimiseks jagatakse liikmesriikidele struktuuritoetust, mida pakuvad erinevad fondid. Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on struktuurifondid, neile lisandub Ühtekuuluvusfond (ÜF).

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) toetab Eesti maapiirkonna ettevõtlust, luues paremaid võimalusi kapitalile ligipääsuks ning tõsta maaettevõtluse konkurentsivõimet.

Põllumajanuse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) ülesandeks on riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Kalandusfondi toetuste ja turukorralduslike toetuste andmise korraldamine, seadusega ettenähtud põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine, nende andmete töötlemine ning analüüsimine.