Eeskirjad ja korrad

Sotsiaaltöö ja tervishoiuga seotud õigusaktid:
Mõisaküla Hoolekandekeskusesse hooldamisele võtmise kord
Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord
Tugiisiku teenuse osutamise kord
Täisealisele isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord
Mõisaküla linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise kord
Puudega lapsele hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord
Hooldajatoetuse määrade kehtestamine
Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Hariduse ja kultuuriga seotud õigusaktid:
Mõisaküla linna raamatukogu kasutamise eeskiri
Mõisaküla kooli hoolekogu moodustamine ja töökord
Huvihariduse toetamise kord
Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord
Õpilase sõidukulude hüvitamise taotluse vormide kinnitamine
Koolilõuna kulude katmise kord
Mõisaküla linna lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine
Mõisaküla lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
“Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses” kooli pidaja pädevusse antud küsimuste osaline delegeerimine Mõisaküla Linnavalitsusele
Õppekoha tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine Mõisaküla linna haridusasutustes 2017. aastal
Mõisaküla linna üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord
Mõisaküla linna raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja läbiviimise kord
Mõisaküla Raamatukogus teavikute kojulaenutamisel tagatise võtmise ja tagastamise kord
Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord

Ehituse ja planeeringuga seotud õigusaktid:
Mõisaküla linna ehitusmäärus
Mõisaküla linna kaevetööde eeskiri
Mõisaküla linna üldplaneeringu kehtestamine
Kohanimede määramise kord

Keskkonna ja majandusega seotud õigusaktid:
Korraldatud jäätmeveo riigihanke läbiviimise delegeerimine linnavalitsusele
Mõisaküla linna jäätmehoolduseeskiri
Mõisaküla linna jäätmekava 2017–2021
Jäätmeseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine
Mõisaküla linna jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus
Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2030 kinnitamine
Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Puu raieloa andmise tingimused ja kord
Mõisaküla linna heakorraeeskiri
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Avaliku ürituse korraldamise kord Mõisaküla linnas
Alustava ettevõtja starditoetuse andmise kord
Maamaksumäära kehtestamine
Müügipileti hinna kehtestamine
Kalmistu kasutamise eeskiri
Mõisaküla linna tänavate liigitus tali- ja suviste hooldustööde teostamiseks
Munitsipaalomandis olevate ruumide üüri piirmäärade kehtestamine
Mõisaküla linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine